Dilluns 31 represa de les lligues

Dimecres, 26 d'Agost de 2020 15:01
Imprimir

Aquest proper dilluns es repren la lliga de futbol7. Adjuntem declaració autoresponsable que cada jugador a de dur signada per poder jugar

DECLARO RESPONSABLEMENT

 

I. Que no presento cap simptomatologia  del Coronavirus SARS-CoV-2 (febre superior o igual a 37 graus, tos, malestar general, sensació de falta d’aire, pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, mal de coll, dolor  muscular o vòmits i diarrea) o amb qualsevol altres tipus d’infeccions.

 

II. No haver estat positiu ni haver estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia provable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.

 

III. Haver llegit els protocols i mesures informatives i de prevenció d’ higiene i seguretat disposats per l’organitzador de l’activitat i accepto complir responsablement, en la seva totalitat, amb les pautes que hi figuren, atenent-me així a la meva exclusió de l’activitat i/o instal·lació esportiva davant algun incompliment d’aquestes.

 

IV. Em comprometo a informar als responsables de l’organitzador de l’activitat esportiva en cas de presentar símptomes, donar positiu o de l’aparició de qualsevol presumpte o confirmat cas de COVID-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.

 

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el present document, el sotasignat atorga el consentiment exprés perquè Futbol7barcelona  tracti aquestes dades des del punt de vista mèdic i preventiu.

 

Així mateix, es fa saber que amb aquesta acceptació d’aquesta declaració, declara conèixer les mesures específiques de protecció i higiene adoptades per Futbol7barcelona pel correcte desenvolupament de la pràctica esportiva; l’observança de les quals és obligatòria en l’activitat organitzada per Futbol7barcelona. El compliment de les mesures esmentades és responsabilitat individual de cadascun dels participants, amb total indemnitat de Futbol7barcelona dels contagis que en el seu cas es poguessin produir.

Nom complert

DNI

Signat a Barcelona,  a_____ de ____________ de 2020